ფენ შუი აუდიტი • Фен Шуй Аудит • Feng Shui Audit

Feng Shui Philosophy
1500,00
GEL

 ფენ შუი აუდიტი - არის სივრცის ენერგეტიკული მდგომარეობის განსაზღვრა და მისი გავლენის შეფასება სახლის მაცხოვრებლებზე.

Feng Shui– ის აუდიტი ხორციელდება San Yuan– ის კლასიკური Feng Shui სკოლის მფრინავი ვარსკვლავების მეთოდით.
ეს მეთოდი ითვალისწინებს არა მხოლოდ მიმართულებებს, რომლიდანაც ენერგია გავლენას ახდენს პიროვნებაზე, არამედ იმ დროს, როდესაც სხვადასხვა ენერგიის ნაკადები ყველაზე ძლიერი და ხელსაყრელია და პირიქით.

Feng Shui აუდიტი მოიცავს:
• რეკომენდაციები ოთახების განლაგების შესახებ
• ფერების შერჩევა თითოეული ოთახისთვის
• არასასურველი ენერგიების კორექტირების ზომები
• ხელსაყრელი ენერგიების გაძლიერების გზები
• რეკომენდაციები

Feng Shui აუდიტი კვალიფიციური სპეციალისტის ხელში გვაძლევს ტერიტორიის ერთგვარ რუკას ენერგიების საკუთარი მიზნებისათვის მაქსიმალურად გამოიყენების მიზნით

მთავარი პირობა: მზადყოფნა ცვლილებებისთვის

 Фэн-шуй аудит дома – это определение энергетического состояния пространства и оценка его влияния на обитателей дома.

Фэн-шуй аудит произведен методом Летящих звезд школы классического Фэн-шуй Сань Юань. В этом методе учитываются не только направления, из которых на человека воздействует та или иная энергия, но и время, в которое различные энергетические потоки оказываются наиболее сильны и благоприятны и наоборот.

Feng Shui аудит включает в себя:
• рекомендации по размещению комнат
• наиболее подходящая цветовая гамма для каждого помещения
• меры коррекции для неблагоприятных энергий
• способы усиления благоприятных энергий

 Фен Шуй аудит в руках квалифицированного специалиста способен дать своеобразную карту территории для максимального использования энергий в своих целях.

Одно Усдлвие: Готовность к Переменам

Feng Shui home audit is the definition of the energy state of space and an assessment of its impact on the inhabitants of the house.

Feng Shui audit was performed using the Flying Stars method of the classic Feng Shui School of San Yuan. This method takes into account not only the directions from which this or that energy affects the person, but also the time during which various energy flows are most strong and favorable and vice versa.

Feng Shui audit includes:
• recommendations for the placement of rooms
• the most suitable color scheme for each room
• correction measures for adverse energies
• ways to enhance auspicious energies

Feng Shui audit in the hands of a qualified specialist is able to give a kind of map of the territory to maximize the use of energy for their own purposes.

One Condition: Readiness for Change

Price: from 1500 GEL - depends on the definite object

● Ben’s IBAN for TBC GEL: GE12TB7007683365100002
● PayPal: irine_ag@yahoo.com

● http://fengshui.org.ge/
● Youtube: https://www.youtube.com/@IrineAghapishvili_fengshui
● FB: https://www.facebook.com/FengShuiPhil...
● Insta: https://www.instagram.com/fengshui_ph...
● Telegram: t.me/fengshui_org_ge (https://t.me/fengshui_org_ge)
● Find us at DIY Domino stores (Tbilisi)
● Book +995 555 200 289
● Delivery service: Tbilisi/Georgia/all over the World